Rusovský penzión

Reklamačný poriadok

Článok 1
Základné ustanovenia

Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka . 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a dopĺňajú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

Článok 2
Právo Klienta na reklamáciu

V prípade, ak sú Klientovi v zariadení Rusovský Penzión, obchodné meno: ZADA Group, s. r. o., so sídlom: Balkánska 113/114, 851 10 Bratislava, IČO: 46 158 766, IČ DPH: SK2023278664, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 73406/B (ďalej len „Penzión“) poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté, alebo ako je to obvyklé, vzniká Klientovi právo na reklamáciu. Za vopred dohodnuté sa považujú objednávky potvrdené telefonicky, e-mailom, cez webstránku Penziónu alebo cez webstránky tretích strán, ako aj ubytovanie dohodnuté osobne na recepcii.

Článok 3
Uplatnenie reklamácie

Ak Klient zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu by predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u správcu Penziónu, alebo u inej zodpovednej, náležite označenej osoby na recepcii zariadenia.
V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby Klient pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia potvrdenej objednávky, príjmový doklad alebo faktúra za služby a iné) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii.
Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby Klient pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Prevádzkar alebo iný zodpovedný pracovník spíše s Klientom reklamačný protokol s uvedením objektívnych okolností reklamácie.
Správca alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, prípadne v zložitejších prípadoch do 3 dní.
Ak správca alebo ním poverený pracovník neuzná reklamáciu ako odôvodnenú, postúpi ju ihneď so všetkými podkladmi konateľovi spoločnosti ZADA Group, s. r. o., ktorý je povinný vybaviť reklamáciu ihneď , prípadne v zložitejších prípadoch do 3 dní. Ak toto nie je možné, je konateľ spoločnosti ZADA Group, s. r. o. povinný vyrozumieť Klienta o lehote vybavenia reklamácie, ktorá však nesmie by dlhšia ako 30 dní.

Článok 4
Chyby odstrániteľné

Na úseku ubytovacích služieb má Klient právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t.j. výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried.

Článok 5
Chyby neodstrániteľné

V prípade, ak nie je možné odstrániť chyby technického charakteru na izbe (porucha vykurovacieho systému, zlý príkon teplej vody a pod.), a ak Penzión nemôže poskytnúť Klientovi iné náhradné ubytovanie a izba bude i napriek týmto nedostatkom Klientovi prenajatá, má Klient právo na:
a) primeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka
b) zrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí
V prípade, že z jednostranného rozhodnutia Penziónu dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu na zmluve a Klient nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež právo na zrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí.

Článok 6
Lehoty na uplatnenie reklamácií

Klient je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, inak právo na reklamáciu zaniká.

Článok 7
Spoluúčasť Klienta na vybavovaní reklamácie

Klient je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí Klient umožniť pracovníkom Penziónu prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby sa bolo možné presvedčiť o odôvodnenosti reklamácie.

Článok 8
Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 28. 03. 2023
Dušan Antoš – konateľ
Zlatica Antošová – konateľ
Prevádzka: Rusovský penzión
Obchodné meno: ZADA Group, s. r. o.,
Sídlo: Balkánska 113/114, 851 10 Bratislava
IČO: 46 158 766, IČ DPH: SK 2023278664
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 73406/B

Článok 9
Alternatívne riešenie mimosúdnych sporov

a) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, na adrese:
ZADA Group, s. r. o., Rusovský penzión, Balkánska 113/114, 851 10 Bratislava, ak nie je
spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj subjektom alternatívneho riešenia sporov RSO, ktoré sú uvedené online na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

V Bratislave, dňa 28.03.2023