Rusovský penzión

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE PRE KLIENTOV O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o
zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov)
I. Správca osobných údajov
ZADA Group, s. r. o.(meno a priezvisko, alebo obchodná firma)
46158766(identifikačné číslo osoby – IČO)
Balkánska 113/114, Bratislava-Rusovce, 85110(sídlo)
II. Účel/y spracovania osobných údajov
  • I. Vaše osobné údaje spracovávame na účely
- poskytovanie ubytovacích služieb
- súčinnosť so štátom, štátnou správou
  • II. Osobné údaje, ktoré spracovávame
- meno
- priezvisko
- adresa
- trvalé bydlisko
- pohlavie
- dátum narodenia
- miesto narodenia
- emailová adresa - osobná
- telefónne číslo - súkromné
- identifikačné číslo
- DIČ
- IČ
- číslo občianskeho preukazu
- číslo cestovného pasu
- meno (maloletý)
- priezvisko (maloletý)
- adresa (maloletý)
- dátum narodenia (maloletý)
- miesto narodenia (maloletý)
- číslo cestovného pasu (maloletý)
- podpis
- doručovacia adresa
- trvalé bydlisko (maloletý)
- doručovacia adresa (maloletý)
- číslo občianskeho preukazu (maloletý)
  • III. Právny základ spracovania osobných údajov
Právnym základom na spracovanie Vašich osobných údajov uvedených v bode II. je
- zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku č. 582/2004 Z.z.
  • IV. Príjemcovia osobných údajov
Osobné údaje môžu byť na zaistenie vyššie popísaných účelov spracovávané vedľa správcu taktiež
spracovateľom, a to na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade s obecným
nariadením o ochrane osobných údajov.
Vaše osobné údaje neodovzdávame do zahraničia.
  • V. Doba spracovania osobných údajov
Osobné údaje spracovávané sú spracovávané po dobu stanovenú zákonom alebo po dobu, po ktorú
budete naším klientom, a následne po dobu jedného roka potom, čo naším klientom prestanete byť, ak
nie je stanovené inak.
  • VI. Práva subjektu údajov
Pri spracovaní osobných údajov máte nasledujúce práva týkajúce sa ochrany svojich osobných údajov:
- právo požadovať od nás prístup k Vašim osobným údajom;
- právo na opravu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame;
- právo na obmedzenie spracovania. Obmedzenie spracovania znamená, že musíme Vaše osobné
údaje, pri ktorých bolo spracovanie obmedzené, označiť a po dobu trvania obmedzenia ich
nesmieme ďalej spracovávať s výnimkou ich uloženia. Právo na obmedzenie spracovania máte
vtedy, ak:
- popierate presnos osobných údajov, a to na dobu potrebnú nato, aby sme mohli presnosť
osobných údajov overiť;
- spracovanie je protiprávne a Vy odmietate výmaz osobných údajov a žiadate miesto toho o
obmedzenie ich použitia;
- ak už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na
určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
- ak ste vzniesli/a námietku proti spracovaniu uvedenú nižšie v bode VII., pokiaľ nebude overené,
že naše oprávnené dôvody na spracovanie prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a
slobodami;
- právo na výmaz osobných údajov. Právo na výmaz osobných údajov sa vzťahuje len na osobné
údaje, ktoré spracovávame na iné účely, než vyžaduje zákon. Údaje, ktoré o Vás vedieme na
účely poskytovania služieb (napr. v zdravotnej dokumentácii), vymazať nesmieme;
- právo na prenositeľnosť údajov. Môžete žiadať, aby sme Vám Vaše osobné údaje poskytli na
účely ich odovzdania inému správcovi osobných údajov, alebo aby sme ich sami odovzdali
inému správcovi osobných údajov. Toto právo však máte len ohľadne tých údajov, ktoré
spracovávame automatizovane na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy s Vami. Údaje, ktoré o
Vás vedieme za účelom poskytovania služieb, však smieme poskytnúť len Vám a za zákonných
alebo orgánom verejnej moci.
- právo podať sťažnosť na dozornom úrade, a to v prípade, že sa domnievate, že spracovaním
osobných údajov dochádza k porušeniu právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
Sťažnosť môžete podať na dozornom úrade v mieste svojho obvyklého bydliska, mieste výkonu
zamestnania alebo v meste, kde došlo k údajnému porušeniu.
  • VII. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov našich alebo niekoho
ďalšieho (právne základy spracovania sú uvedené v bode III), máte kedykoľvek právo vzniesť proti
takému spracovaniu námietku. Námietku môžete vzniesť na našej adrese uvedené v bode I. Pokiaľ
takúto námietku vznesiete, budeme oprávnení v takom spracovaní pokračovať len vtedy, ak
preukážeme závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo
právami a slobodami, a ďalej vtedy, ak pôjde o spracovanie nevyhnutné na určenie, výkon alebo
obhajobu právnych nárokov.
  • VIII. Povinné spracovanie a povinnosť poskytnúť osobné údaje
Spracovanie Vašich osobných údajov na účely poskytovania služieb je zákonnou požiadavkou.
Neposkytnutie Vašich osobných údajov môže znamenať, že Vám nebudeme môcť poskytnúť služby.