Rusovský penzión

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto VOP platia pre zmluvy o krátkodobom a dlhodobom prenájme izieb na ubytovanie, zmluvy o prenájme spoločenských miestností ako aj pre ďalšie vykonávané služby v prevádzke Rusovský penzión, obchodné meno: ZADA Group, s. r. o., so sídlom: Balkánska 113/114, 851 10 Bratislava, IČO: 46 158 766, IČ DPH: SK2023278664, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 73406/B (ďalej len „Penzión“) a riadi sa právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú aj ubytovací poriadok (ďalej len „VOP“). Ubytovaný hosť (ďalej len „Klient“) prijíma tieto VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať ich ustanovenia.

2. Rezervácia ubytovania

2.1. Zmluvnými stranami sú na strane Penziónu (i) spoločnosť ZADA Group, s. r. o., Rusovský penzión, so sídlom Balkánska 113/114, 851 10 Bratislava, IČO: 46 158 766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 73406/B, a na strane Klienta (ii) fyzická alebo právnická osoba. Pri žiadosti o rezerváciu treťou osobou zodpovedá táto osoba voči Penziónu spolu s Klientom spoločne a nerozdielne ako spoludlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ sa Penziónu nepreukáže, že záväzky preberá Klient.

2.2. Zmluva o ubytovaní vzniká prevzatím žiadosti Klienta Penziónom, pričom závisí od vôle Penziónu, či rezerváciu príjme (ďalej len „Rezervácia“). Žiadosť o Rezerváciu je Klient oprávnený voči Penziónu uplatniť osobne, telefonicky, e-mailom alebo cez webové stránky Penziónu, prípadne webové stránky tretích strán, ktoré sprostredkovávajú rezerváciu Penziónu (napr. booking.com, expedia...)

2.3. Klient je oprávnený využívať aj online rezervačný systém Penziónu. Klient je povinný oboznámiť sa s týmito VOP pred ukončením rezervácie cez rezervačný systém Penziónu. Pri opakovanom využívaní online rezervácie Penziónu je Klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Penzión si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom ich zmena je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Penziónu. Potvrdením rezervácie Klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

2.4. Používaním online rezervačného systému Klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

2.5. Klient má možnosť uhradiť celú sumu za ubytovanie vopred počas rezervačného procesu pri online rezervácii Penziónu, alebo až pri príchode do Penziónu.

2.6. Penzión ubytováva iba Klienta, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. K prihláseniu je Klient povinný predložiť pracovníkovi Penziónu identifikačnú kartu, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov v platnom znení. Každý Klient, ktorý nie je občanom SR, je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať na recepcii Penziónu úradné tlačivo o hlásení pobytu.

2.7. Klient má možnosť sa prihlásiť na pobyt aj formou tzv. online check-in-u a to tak, že mu príde e-mail s inštrukciami a na stránke app.myalfred.cz môže zadať údaje zo svojej identifikačnej karty alebo cestovného pasu. Pracovník Penziónu má oprávnenie tieto údaje skontrolovať pri príchode Klienta do Penziónu a to tak, že si od Klienta vypýta jeho identifikačnú kartu alebo cestovný pas za účelom preverenia správnosti údajov.

2.8. Penzión poskytuje Klientovi služby v zmysle Rezervácie v primeranom rozsahu stanovenom Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried.

3. Zrušenie pobytu Klientom, storno poplatky

3.1. Zákazník je oprávnený zrušiť objednávku kedykoľvek pred príchodom. Zrušenie pobytu vyžaduje písomnú elektronickú podobu (email s doručenkou) na adresu info@rusovskypenzion.sk. Rozhodujúce pre určenie doby zrušenia pobytu je dátum a čas odoslania emailu.

3.2. Ak dôjde k písomnému odstúpeniu Klienta od zmluvy v termíne do 18:00 hod. dňa predchádzajúceho dňu príchodu, Penzión si nebude účtovať storno poplatok od Klienta. Po uplynutí tohto termínu je Penzión oprávnený účtovať si u Klienta 100% storno poplatok z ceny objednaných služieb. Toto neplatí, ak sa Penzión s Klientom dohodli inak. U väčších skupín môžu byť dohodnuté individuálne storno poplatky.

3.3. Penzión nebude účtovať Klientovi vyššie uvedené storno poplatky, pokiaľ nemohol čerpať dohodnuté služby z týchto dôvodov: úmrtie v rodine, hospitalizácia zákazníka alebo člena jeho rodiny, vážne ochorenie, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Vyššie uvedené skutočnosti je zákazník povinný doložiť písomným dokladom Penziónu najneskôr do 3 dní od ich vzniku, pokiaľ sa Penzión s Klientom nedohodli inak.

3.4. Rezervovanú izbu, do ktorej sa Klient nenasťahoval najneskôr do 22:00 hod. dňa príjazdu a súčasne nebol dohodnutý neskorší príchod, môže Penzión zrušiť a môže Klientovi účtovať storno poplatok vo výške 100% z ceny dohodnutých a objednaných služieb.

3.5. Pokiaľ medzi Penziónom a Klientom bol písomne dohodnutý termín na bezplatné odstúpenie od zmluvy, môže Klient do tejto doby odstúpiť od zmluvy bez toho, aby vznikol Penziónu nárok na náhradu škody. Právo odstúpenia Klienta zaniká, pokiaľ do dohodnutej doby svoje právo na odstúpenie písomne voči Penziónu nevyužije.

4. Platobné podmienky

4.1. Klient je povinný za poskytnuté služby Penziónom zaplatiť Penziónu dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku Penziónu nachádzajúcom sa na recepcii Penziónu alebo na webovej stránke Penziónu prípadne cenu uvedenú na potvrdzujúcom voucheri, ktorý obdržal pri online rezervácii na webovej stránke Penziónu, prípadne pri online rezervácii tretích strán a to vopred pri príchode Klienta.

Platbu môže klient realizovať na mieste týmito platobnými spôsobmi:

- hotovosťou

- platobnou kartou.

Toto platí aj pre služby a výdavky poskytnuté Penziónom voči tretím osobám, ktoré boli vyvolané Klientom. Klient je povinný najneskôr v predposledný deň pobytu na základe predloženého vyúčtovania uhradiť Penziónu cenu za ubytovanie a všetky poskytnuté služby ak boli tieto dohodnuté vopred pri príchode, že Klient ich bude uhrádzať až pred koncom svojho pobytu.

4.2. Penzión je oprávnený požadovať od Klienta pri Rezervácii zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny poskytovaných služieb. V prípade rezervácie ubytovania, táto je pre Penzión záväzná až dňom úhrady zálohovej platby na účet Penziónu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4.3. V prípade, ak Klient skráti dohodnutý pobyt, je Penzión oprávnený vyúčtovať Klientovi plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.

4.4. Platba kreditnou kartou môže byť vykonaná pred aj po poskytnutí služieb Penziónom, a to na základe Klientom poskytnutých údajov potrebných na realizáciu platby. Penzión má právo aj dodatočne zúčtovať z kreditnej karty Klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode, pričom o tomto je Penzión Klienta povinný informovať.

5. Ubytovací poriadok

5.1.    Penzión môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom klient predloží príslušnému pracovníkovi penziónu svoj platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný doklad totožnosti). Ubytovať môže i občana, ktorý má trvalé bydlisko v mieste penziónu.

5.2.   Penzión poskytuje klientovi služby aspoň v rozsahu a kvalite, určenej príslušnou Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried.

5.3.   Užívanie ubytovania v penzióne je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.

5.4.   Na základe objednaného ubytovania je penzión povinný klienta ubytovať najneskôr do 22:00 hodiny – do tohto času izbu pre klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak.

5.5.   Ak klient požiada o predĺženie ubytovania a jeho izba už bola rezervovaná pre iného klienta, môže mu penzión poskytnúť – ak mu vie vyhovieť – aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

5.6.   Ak si klient vopred objedná jednolôžkovú izbu a objednávka mu bola ihneď potvrdená, účtuje penzión klientovi len cenu za jednolôžkovú izbu aj v prípade, ak z vlastného podnetu ubytuje  klienta vo viaclôžkovej izbe alebo apartmáne.

5.7.   Klient používa izbu počas doby, ktorú dohodol s penziónom.

5.8.    Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, klient sa môže prihlásiť na ubytovanie (check-in) v čase od 14:00 h. do 22:00 h. a svoj pobyt musí odhlásiť (check-out) najneskôr do 10.00 h. posledného dňa, v tom istom čase musí klient uvoľniť izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne, penzión mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.

5.9.   Klient, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú  predchádzajúcu noc.

5.10. Klient, ktorý požaduje ubytovanie pred 12.00 hodinou a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajať inému hosťovi, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.

5.11. Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné poruchy ihneď a bezodkladne nahlási na recepcii.

5.12. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností hotelová gazdiná, chyžná, údržbár pripadne vedúci penziónu.

5.13. Penzión zodpovedá tak za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia, ako aj za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na mieste k tomu vyhradenom alebo tam , kde sa obvykle odkladajú maximálne však do výšky stanovenej nariadením vlády č. 87/1995 Zb. v znení neskorších predpisov, a to 300,- €. Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá penzión bez obmedzenia, ak ich prevzal do úschovy oproti potvrdeniu.

5.14. Penzión zodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu  zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích a odbytových priestoroch.

5.15. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka penziónu po zapísaní do knihy návštev v čase od 8.00 hodiny do 22.00 hodiny.

5.16. Penzión zabezpečí pri ochorení alebo zranení klienta poskytnutie lekárskej pomoci prípadne prevoz do nemocnice.

5.17. Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach penziónu klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do klimatizácie, telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov,  prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

5.18. V objekte penziónu a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).

5.19. Klient sa nesmie na izbe ani chodbách hotela hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný kľud.

5.20. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch penziónu.

5.21. Ubytovanie akýchkoľvek domácich zvierat je zakázané.

5.22. Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto. Ide napr. o bicykel, kajak, kanoe...

5.23. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá klient podľa platných predpisov.

5.24. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery na vodovodných batériách, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere.

5.25. Klient platí účet za ubytovanie pri príchode, pokiaľ neboli vopred dohodnuté iné podmienky a tieto musia byť schválené s vedením penziónu. Ak si klient prenajme izbu, pri príchode za ňu zaplatí a po určitom kratšom čase (kratší čas sa myslí 30 minút a viac) sa rozhodne, že izbu nechce a žiada vrátiť peniaze za prenájom izby, je personál alebo vedenie penziónu oprávnený skontrolovať jeho izbu ešte pred vrátením a ak personál alebo vedenie zistí, že bola izba použitá (použitím izby sa rozumie tiež použitie sprchy, umývadla, wc, postele), peniaze mu vrátené nebudú, pretože sa berie do úvahy, že klient použil izbu na uspokojenie jeho krátkodobých potrieb.

5.26. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k dispozícii u pracovníka recepcie penziónu alebo na internetových stránkach.

5.27. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu prijíma vedenie penziónu.

5.28. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste recepcie penziónu.

5.29. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie penziónu má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.

5.30. Raňajky pre ubytovaných hostí sa podávajú počas dní pondelok – piatok v čase od 7:00 h. do 9:30 h. a počas dní sobota – nedeľa v čase od 7:30 h. do 9:30 h. a sú poskytnuté zdarma. Pri ich neabsolvovaní nie je možná zľava z ceny ubytovania.

6. Reklamačný poriadok

6.1. Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka . 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a dopĺňajú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

6.2. V prípade, ak sú Klientovi v zariadení ZADA Group, s. r. o., Rusovský Penzión, Balkánska 113/114, 851 10 Bratislava, IČO: 46 158 766, IČ DPH: SK2023278664 (ďalej len „Penzión“) poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté, alebo ako je to obvyklé, vzniká Klientovi právo na reklamáciu. Za vopred dohodnuté sa považujú objednávky potvrdené telefonicky, e-mailom, cez webstránku Penziónu alebo cez webstránky tretích strán, ako aj ubytovanie dohodnuté osobne na recepcii.

6.3. Ak Klient zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu by predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u správcu Penziónu, alebo u inej zodpovednej, náležite označenej osoby na recepcii zariadenia.

V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby Klient pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia potvrdenej objednávky, príjmový doklad alebo faktúra za služby a iné) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii.

Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby Klient pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Prevádzkar alebo iný zodpovedný pracovník spíše s Klientom reklamačný protokol s uvedením objektívnych okolností reklamácie.

Správca alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, prípadne v zložitejších prípadoch do 3 dní.

Ak správca alebo ním poverený pracovník neuzná reklamáciu ako odôvodnenú, postúpi ju ihneď so všetkými podkladmi konateľovi spoločnosti ZADA Group, s. r. o., ktorý je povinný vybaviť reklamáciu ihneď , prípadne v zložitejších prípadoch do 3 dní. Ak toto nie je možné, je konateľ spoločnosti ZADA Group, s. r. o. povinný vyrozumieť Klienta o lehote vybavenia reklamácie, ktorá však nesmie by dlhšia ako 30 dní.

6.4. Na úseku ubytovacích služieb má Klient právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t.j. výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried.

6.5. V prípade, ak nie je možné odstrániť chyby technického charakteru na izbe (porucha vykurovacieho systému, zlý príkon teplej vody a pod.), a ak Penzión nemôže poskytnúť Klientovi iné náhradné ubytovanie a izba bude i napriek týmto nedostatkom Klientovi prenajatá, má Klient právo na:

a) primeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka

b) zrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí

V prípade, že z jednostranného rozhodnutia Penziónu dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu na zmluve a Klient nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež právo na zrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí.

6.6. Klient je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu, inak právo na reklamáciu zaniká.

6.7. Klient je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí Klient umožniť pracovníkom Penziónu prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby sa bolo možné presvedčiť o odôvodnenosti reklamácie.

7. Alternatívne riešenie mimosúdnych sporov

7.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, na adrese:

ZADA Group, s. r. o., Rusovský penzión, Balkánska 113/114, 851 10 Bratislava,

ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

7.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj subjektom alternatívneho riešenia sporov RSO, ktoré sú uvedené online na https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

7.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

7.4. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Správcom osobných údajov, ktoré Klient poskytuje Penziónu v súvislosti s poskytovaním služieb Penziónu je spoločnosť ZADA Group, s. r. o. so sídlom Balkánska 113/114, 851 10 Bratislava, IČO: 46 158 766, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 73406/B a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kompletné informácie nájdete na webovej stránke Penziónu v sekcii Privacy Policy v hlavnom menu alebo v spodnej časti stránky v sekcii OOÚ.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 28.03.2023.

9.2. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Klientovi odoslaním online rezervácie Klienta Penziónu.

9.3. Penzión si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach sa považuje za splnenú umiestnením nového znenia obchodných podmienok na internetovej stránke Penziónu.

9.4. Zmluvné strany sa dohodli, že medzi sebou budú komunikovať najmä prostredníctvom e-mailových správ. V prípade, ak je zmluva o ubytovaní uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

9.5. Zmluva o ubytovaní uzatvorená medzi Klientom a Penziónom je zmluvou uzatvorenou na dobu určitú, a to do splnenia všetkých povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich. Záväzky Klienta zo zmluvy o ubytovaní trvajú počas platnosti zmluvy o ubytovaní, najdlhšie však do ich splnenia.

9.6. Ak si klient vytvorí rezerváciu a Penzión v termíne od vytvorenia rezervácie Klientom do príchodu Klienta do ubytovania zmenil tieto VOP, pre klienta sú záväzné tie VOP, ktoré platili v čase vytvorenia rezervácie Klientom.